پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

سرنوشت نامعلوم کاخ شهرستانک

طرح مرمت و احیاء کاخ شهرستانک از یک سال گذشته آغاز شده و مطالعات آسیب شناسی این بنا در نشست شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء تصویب شده است.

«از یک سال گذشته مشاور کاخ شهرستانک در استان البرز طرح مرمت و احیاء کاخ شهرستانک را آغاز کرده و مطالعات آسیب شناسی و طرح مرمت و احیاء این بنا در ماه های گذشته در نشست شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء با حضور نمایندگان میراث فرهنگی استان البرز به تصویب رسیده است.»

به دنبال انتشار گزارش «سرنوشت نامعلوم کاخی که ۱۹ سال از ثبت ملی شدنش می گذرد» در خبرگزاری ایسنا در روز سه شنبه ۲۸ شهریور، روابط عمومی صندوق احیا و بهره برداری از آثار تاریخی توضیحاتی را به خبرگزاری ایسنا ارائه داد.

در این توضیحات ادعا شده «با نظارت کارشناسان فنی صندوق احیاء و میراث فرهنگی استان البرز، توسط سرمایه گذار بخش خصوصی، مرمت کاخ شهرستانک استان البرز که پیش از این توسط صندوق احیاء بناهای تاریخی طی فرایند مزایده به بخش خصوصی واگذار شده، آغاز شده است.

بابک سیدی، کارشناس فنی صندوق احیاء در جریان بازدید ادواری از کاخ شهرستانک، از آغاز عملیات اجرایی مرمت بنای یاد شده در چند روز گذشته خبر داد و اعلام کرد که «تجهیز کارگاه این بنا چند روزی است که انجام شده و نیروهای مرمت گر نیز در این بنا استقرار یافته اند.»

براساس این اعلام، «مبلغ تعیین شده برای آماده سازی و احیای این بنا هشت میلیارد تومان بوده و پیش از این آغاز عملیات اجرایی مرمت این بنای تاریخی طرح مصوب شورای فنی توسط صندوق احیاء به سرمایه گذار بخش خصوصی جهت اجرا ابلاغ شده است.

مشاور این بنا بالغ بر یک سال جهت تهیه طرح مرمت و احیاء کاخ شهرستانک فعالیت کرده و مطالعات آسیب شناسی و طرح مرمت و احیاء این بنا نیز طی ماه های گذشته در نشست شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء با حضور نمایندگان میراث فرهنگی استان البرز به تصویب رسیده است.

مدت زمان انجام عملیات اجرایی مرمت و احیاء این پروژه بر اساس نظر هیئت سه نفره کارشناس رسمی دادگستری سه سال تعیین شده است. موقعیت قرار گرفتن این پروژه و حجم آسیب های وارده در گذر زمان، نیازمند زمان و دقت بالا در فرآیند مداخلات مرمتی را دارد.

صندوق احیاء با توان کارشناسی و مشاوران خبره که توسط سرمایه گذار برای انجام مرمت این بنا مشخص کرده در حال پیگیری مراحل مرمتی این بنا است.»

نظرات بسته شده است.