اتاق فرار مشهد

اتاق فرار یک سرگرمی تیمی است که برای آن دسته از افراد که از حل معما و ماجراجویی لذت می برند ، ایجاد شده. شما و تیمتان وارد یک اتاق می شوید که داستان ، تم و سناریوی مشخصی دارد. باید معماهای مربوط به بخش های مختلف بازی رو حل کنید و در نهایت در زمان مشخص بازی از اتاق خارج شوید. هرگاه بیش از حد در معمایی گیر کردید با درخواست شما ، مدیر بازی به شما کمک می کند یا سرنخی را نشانتان می دهد. در حل معماها اصلا نیازی به فشار و قدرت بیش از حد نیست.

آدرس: مشهد ، بلوار سجاد، خیابان امین، نبش امین ۴
تلفن تماس: ۰۹۳۵۹۶۹۱۴۱۲

اتاق فرار مشهد

اتاق فرار مشهد

اتاق فرار مشهد

اتاق فرار مشهد

اتاق فرار مشهد

اتاق فرار مشهداتاق فرار مشهد