کشف بقایایی از عصر مفرغ قدیم و نوسنگی در تپه شیرتل

شناسایی فضاهای معماری با مصالح چینه، سنگی و سازه‌های گلی وهمچنین یک نمونه تدفین در تپه شیرتل شهرستان الوند نشان ازاستقرار دراین منطقه ازدوران مفرغ قدیم و نوسنگی دارد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.