چشمه غربالبیز و خشکسالی

خشکسالی همه جا خود را به رخ کشیده و چشمه غربالبیز خورمیز هم از این قائله مستثنی نیست . نه ابی و نه ماهی کوری و نه مرغان ماهی خواری
نمای ایران

نظرات بسته شده است.