پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

روستای کلوانس

روستای کلوانس دراستان آذربایجان غربی درشهرستان خوی که دومین شهرپرجمعیت استان است قرارداردشهرستان خوی درناحیه شمال غربی استان ودرفاصله ۱۶۰کیلومتری استان قرارداردکه به چهاربخش تقسیم می شودیکی ازبخشهای این شهرستان بخش صفائیه است بخش صفائیه به دودهستان تقسیم می شوددهستان الندودهستان سکمن آبادروستای کلوانس دردهستان سکمن آبادواقع است این روستادرمرزکشورترکیه قرارداردآب وهوای این روستاکوهستانی بوده …
معرفی جاذبه های گردشگری ایران

نظرات بسته شده است.