طبیعت زیبای منطقه اوقچی بزرگ در مسیر آرامگاه خالد نبی

تا چشم کار میکند تپه ماهورهای پوشیده از مزارع گندم دیده میشود
نمای ایران

نظرات بسته شده است.