Take a fresh look at your lifestyle.

جامعه توسعه یافته و پویا نیاز به لنز فرهنگی دارد

دومین نشست عادی شورای حکام میراث ناملموس در حالی صبح امروز با حضور ۱۴ کشور در منطقه آغاز شد. که دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در تهران تأکید کرد: با توجه به افزایش خشونت ها مناطق اطراف ایران بیش از هر زمان دیگری به شناخت فرهنگی از یکدیگر نیاز دارند و مردم برای رسیدن به جامعه ای پویا و توسعه یافته نیاز دارند که لنزهای سیاست را کنار بزنند و با لنز فرهنگی خود و جوامع را مشاهده کنند.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.