پژوهش برای حفاظت از بافته‌های تاریخی ـ فرهنگی

پژوهش بررسی کاربرد روش‌های آزمایشگاهی و آنالیز دستگاهی در فن شناسی بافته‌های تاریخی‌ ـ فرهنگی توسط پژوهشگران پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی ،فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری انجام شد.

خبرگزاری میراث فرهنگی