تور خارجی

تبعات «بازنشستگی ۲۰ ساله زنان» و کمر خمیده صندوق‌های بازنشستگی

اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم سالانه در دی ماه سال جاری به ۶.۹ درصد رسیده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران درباره  قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در دی ماه سال ۱۳۹۵، شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰ )، در دی ماه سال ۱۳۹۵ عدد ۲۳۷.۴  را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶.۳ درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به دی ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۹ درصد است که نسبت به  آذر ماه سال جاری  ۰.۳  واحد درصد کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۷۹.۹ رسید که نسبت به ماه قبل یک درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکیها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۷۷.۶ رسید که نسبت به ماه قبل  یک درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکیها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۴ درصد افزایش نشان میدهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۶.۸ درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۵ درصد افزایش نشان میدهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در آذر ماه سال جاری بدون تغییر مانده است.

همچنین شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در دی ماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۲۲.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۸ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۶.۹  درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری ۰.۴ واحد درصد کاهش یافته است.

منبع: ایسنا

تور های تخصصی نمایشگاهی | دوران سیاحت نوین

مطالب مرتبط