تور خارجی

نفت چگونه جور مالیات را می‌کشد؟

اطلاعات بانک مرکزی نشان می دهد در حالی که در آمد نفتی در ۵ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۳، نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است ولی درآمدهای مالیاتی در همین مدت در حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.۱۸oct2016-6

به گزارش ایسنا،  آخرین اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که در پنج ماهه نخست سال جاری کل درآمد دولت ۴۷ هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان بوده است که از این میزان ۳۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به بخش مالیات اختصاص داشته است.

این در حالی است که در همین مدت درآمدهای نفتی دولت معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است:

جدول زیر  درآمدهای نفتی و مالیاتی کشور  طی سالهای (۹۳-۹۵)، نشان میدهد:

سال ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵
درآمد نفتی ۳۱ هزار میلیارد ۲۲ هزار میلیارد ۱۶ هزار میلیارد
درآمد مالیاتی ۲۶ هزار میلیارد ۲۸ هزار میلیارد ۳۵ هزار میلیارد

تور های تخصصی نمایشگاهی | دوران سیاحت نوین

مطالب مرتبط