گردشگری و توریسم

انقلاب میراث فرهنگی در اصفهان!

درحالی که اصفهان طی سالهای گذشته با چالشهای فراوان در حوزه تخریب میراث فرهنگی روبه رو بوده است اما شهردار اصفهان از انقلابی در حوزه میراث فرهنگی این شهر خبر داد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط