گردشگری و توریسم

دولت‌ها باید حافظ هویت و دانش تمدنی ممالک خویش باشند

فرشید مصدقی امینی عضوهیات علمی پژوهشکده باستان شناسی با تاکید بر اهمیت و نقش تعامل آگاهانه و آینده نگرانه میراث فرهنگی و توسعه گفت: دولت‌ها موظف هستند ضمن توجه به پیشرفت و توسعه حافظ هویت و دانش تمدنی ممالک خویش باشند.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط