گردشگری و توریسم

میراث فرهنگی با نسخه‌های توسعه غربی مخالف است

میراث فرهنگی با توسعه پایدار مخالف نیست و تنها زمانی با توسعه چالش دارد که معمای توسعه از درون سرزمین نباشد زیرا توسعه باید با شرایط سرزمین مطابقت داشته باشد .

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط