گردشگری و توریسم

ویترین صنایع دستی ایران، بنجل فروشی شده‌است

درحالی که می‌توان از میدان نقش جهان اصفهان به عنوان ویترین صنایع دستی ایران نام برد اما فروش صنایع دستی نامرغوب از یک سو و ورود صنایع دستی چینی به این بازار از دیگر سو این ویترین را تبدیل به بنجل فروشی کرده‌است.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط