گردشگری و توریسم

«پلیس گردشگری» نیازی که مورد توجه قرار نمی‌گیرد

افزایش تعداد گردشگران تامین امنیت آن‌ها را گوشزد می‌کند در این میان فعال شدن «پلیس گردشگری» نیازی است که مورد توجه قرار نگرفته‌است.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط