گردشگری و توریسم

شناسایی مخاطرات ادراک شده‌‌ی گردشگران بالقوه از ایران

چکیده ریسک ادراک یکی از ابعاد ذاتی انتخاب مقصد از سوی گردشگر است. مقاصد گردشگری از جنبه‌های مختلفی از جمله موقعیت جغرافیایی، شرایط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و سطح جرایم اجتماعی، با یکدیگر متفاوت هستند. بر اساس این تفاوت‌ها گردشگران به تحلیل ابعاد ریسک مقاصد می‌پردازند و مقصد مورد نظر را انتخاب می‌کنند. این مطالعه به …
معرفی جاذبه های گردشگری ایران

مطالب مرتبط