گردشگری و توریسم

صعود توریسم مالزی با سقوط دو هواپیما!

باوجود وقوع دو حادثه دردناک هوایی در خطوط هوایی مالزی ظرف یک سال و درپی آن کاهش قیمت هزینه سفرهای هوایی، گردشگری مالزی نه تنها زیان نکرد، بلکه با تغییرسریع استراتژی توانست ازاین تهدیدها به سود خود بهره بگیرد.
روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش گردشگری

مطالب مرتبط