گردشگری و توریسم

میراث فرهنگی برای رسیدن به درک حفاظت در جامعه فاصله معناداری دارد

معاون میراث فرهنگی در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی برگزار شد درحالی به تشریح برنامه ها و اقدامات معاونت میراث فرهنگی پرداخت که به گفته محمد حسن طالبیان، برای رسیدن به درک حفاظت و مرمت میراث فرهنگی در جامعه فاصله طولانی وجود دارد. او همچنان معتقد است، که حفاظت از میراث فرهنگی تنها وظیفه سازمان میراث فرهنگی نیست و باید در امر حفاظت مشارکت جمعی مردم و دستگاه ها احساس شود.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط