گردشگری و توریسم

صدای آب در زاینده رود پیچید

تاریخ خبر : ۱۳۹۴/۱/۲۲ – به گزارش ایرنا زاینده رود پنجشنبه نفس زنان دهها کیلومتر را طی کرد و با گذر از شهر ها و روستاهای مختلف به شهر اصفهان رسید تا نجوای همیشگی خود را در دیدار پل های تاریخی از سرگیرد و خوان نعمتش را برای شهروندان اصفهانی و کشاورزان شرق اصفهان بگستراند. …
معرفی جاذبه های گردشگری ایران

مطالب مرتبط