گردشگری و توریسم

شوخی سیزده این بار دامان ملکه را گرفت

خاستگاه کوه نور را خواه هندوستان و خواه ایران بدانیم، بی گمان این گوهر گران بها از دامان شرق ربوده شد و اکنون زینت بخش تاج “رئیس اتحادیه ۵۴ عضوی کشورهای همسود” است و خبر بازپس فرستادن آن به ایران چیزی جز شوخی با دم این شیر فرتوت نبود.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط