پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم
مرور برچسب

برکه

برکه آب

برکه محل ذخیره آب شیرین در روزگاران نه چندان دور و در برخی از مناطق جنوبی هم اکنون هم مورد استفاده است نمای ایران