مرور رده

توریسم درمانی

اتباع عراق در پیچ و خم گردشگری سلامت در ایران

موضوع درمان بیماران خارجی در ایران علاوه بر امور مربوط به بیمارستانی و مراکز پزشکی قبل و بعد از عمل جراحی دارای مراحل مختلف و متنوع دیگری چون 'هتلینگ' برای بیمار و همراه وی، مترجم شبانه روزی برای رسیدگی به…

عراقی ها در پیچ و خم گردشگری سلامت در ایران

در جریان یکی از سفرها به بغداد در سال های گذشته، حضور برخی افراد از ابتدای روز در اطراف سفارت جمهوری اسلامی ایران در منطقه 'کراده مریم' بغداد سوال برانگیز بود که در نهایت با این پاسخ مواجه شدم که این افراد به…