Take a fresh look at your lifestyle.

چگونه برای سفر های کاری آماده شویم؟

برای کسب موفقیت در سفر کاری،باید تمامی قوانین،سیاست های سفر و هزینه های شرکت را بدانید.تمامی هزینه های مربوط به این سفر باید مشخص شده و توسط شرکت پرداخت شود.برخی از کارمندان نیز برای این سفر حق ماموریت دریافت می کنند که آن هم بسته به نوع شرکت و نظر کارفرما می باشد.بدین منظور بهتر است قوانین را بدانید و قبل از سفر با کارفرما به توافق برسید.

قوانین سفر را بیشتر بدانید

نظرات بسته شده است.