شناسایی و ثبت ۲۰۰ اثر تاریخی در بوانات

نخستین فصل بررسی باستان شناختی بخش مرکزی و مزایجان شهرستان بوانات استان فارس به شناسایی و ثبت ۲۰۰ اثرانجامید.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.