توسعه نیازمند آرامش اجتماعی است

جریان توسعه نیازمند آرامش اجتماعی است و صلح و توسعه در کُنش متقابل در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و جهانی هستند.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.