پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

روزهای پایانی میهمانی خواهران پنلوپه در موزه ملی

پیکره خواهران پنلوپه تا ۲۰ دی ماه میهمان موزه ملی خواهند بود و پس از آن سه تندیس میهمان به ایتالیا بازخواهند گشت.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.