زمستان فصل شکفتن

در هرمزگان بخاطر شرایط آب و هوایی زمستان تازه فصل شکفتن و به بار نشستن است و این گل زیبای وحشی هم در کوهستان فین تازه به گل نشسته دیماه ۹۴
نمای ایران

نظرات بسته شده است.