Take a fresh look at your lifestyle.

چراغ سینماهای شهر هنر هفتم؛ همچنان خاموش

آبادان-ایرنا-پیش از پیروزی انقلاب از آبادان به عنوان شهر سینماها یاد می کردند، قلب نفتی ایران آن سال ها پس از تهران بیشترین تعداد سینماها را داشت، ولی این روزها با وجود فراهم شدن زیرساخت ها و امکانات ساخت و نمایش و اشتیاق مردم به دیدن فیلم در سینما، این شهر فاقد سینمای فعال است.www.irna.ir

نظرات بسته شده است.