پل باستانی شادروان شوشتر

پل بند شادروان بصورت شمالی –جنوبی بر رود شطیط ساخته شده است .پل بند شادروان دارای ۴۴ دهانه بزرگ و ۴۳ دهانه کوچک می باشد، طول تقریبی پل ۵۴۳ متر عرض ۱۰ تا ۱۵ و ارتفاع تقریبی ۸ متر می باشد…
نمای ایران