Huaihai Road شانگهای چین (مراکز خرید)

خیابان هوای های (Huaihai Road ) ، که چینی ها آن را خواهی خای تلفظ می کنند، شهرتش از نانجینگ بیشتر نباشد ، کمتر نیست ، این خیابان به خاطر وقار و ضرافت خاصی که در ساخت آن به کار برده شده است ، همواره مورد تحسین قرار می گرفته است . برترین مشخصه این خیابان جای گرفتن انواع برندهای مشهور در این خیابان است .

تور چین | تور پکن شانگهای