پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

فصل هفتم کاوش در ارگ و شارستان شهر بلقیس شروع شد

فصل هفتم کاوش شهر تاریخی بلقیس اسفراین با هدف شناخت و دستیابی به ساختارها و فضاهای داخل ارگ و ادامه کاوش هادر محدوده شارستان شروع شد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.