توسعه گردشگری ارزآوری غیرنفتی اقتصاد را بهبود می‌بخشد

رئیس کل بانک مرکزی لازمه دستیابی به تعادل بازار ارز و رهایی از اقتصاد متکی به نفت را تنوع‌بخشی به درآمدهای ارزی و توسعه صادرات غیرنفتی عنوان کرد.
آژانس خبری جنوب ایران