Take a fresh look at your lifestyle.

کودکان در کارگاه آمبولانس کتاب

تهران-ایرنا- کودکان در کارگاه آمبولانس کتاب که با هدف آموزش، نگهداری، حفاظت و نحوه مرمت آسیب های سطحی کتاب طراحی و برگزار شد، آموختند که چگونه از کتاب های خود مراقبت کنند.www.irna.ir

نظرات بسته شده است.