پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

مدیران دولتی به صنعت گردشگری نگرش بین المللی داشته باشند