مخاطبان جشنواره فیلم و عکس همراه تهران چه کسانی هستند؟

بخش پژوهش جشنواره فیلم و عکس همراه تهران در گزارش آماری گروه سنی شرکت کنندگان در دوره های گذشته جشنواره را مقایسه کرد.

خبرگزاری میراث فرهنگی