Take a fresh look at your lifestyle.

اختصاص ردیف ملی اعتبار به مجموعه‌های جهانی فارس

اختصاص ردیف ملی اعتبار به مجموعه های جهانی فارس معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشوراز تخصیص ردیف ملی و دائمی اعتبار به مجموعه های جهانی فارس( تخت جمشید و پاسارگاد) خبر داد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.