پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

پرونده های شوش و میمند در کمیته میراث جهانی ارزیابی می شوند