دبیرسازمان گردشگری جهانی: خاورمیانه به ناامنی و بی ثباتی شهره شده است

دبیرسازمان گردشگری جهانی با اشاره به ناامنی، دشواری صدور ویزاو نبود زیرساخت‌های گردشگری،نسبت به بدنامی منطقه خاورمیانه به عنوان منطقه‌ای ناامن و بی ثبات، هشدار دارد که تاکنون فرصت‌های بی‌شماری ازدست رفته وبه فکرفرصت‌های موجود باشیم.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.