Take a fresh look at your lifestyle.

استفاده از نام ایرانی در پالمیرا و هترا به عنوان مراکز هنر اشکانی

موزه دار موزه ملی بریتانیا درباره دو شهر تاریخی پالمیرا و هترا گفت: این شهرها یکی از مهمترین امپراتورهای اشکانیان بوده اند که از هنر و اسامی ایرانی ها در مجسمه آنها استفاده می شد.
آژانس خبری جنوب ایران

نظرات بسته شده است.