Take a fresh look at your lifestyle.

رود خانه سیروان در کنار روستای هیروی

هر چند تصویر غالب وعناصر برجسته در این تصویر، بیشتر روی روستا ی هیروی در نزدیکیهای شهر نوسود و منتهی الیه پاوه را بیشتر نشان می دهند
نمای ایران

نظرات بسته شده است.