پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

بررسی اثر توپوگرافی بر پتانسیل اقلیم گردشگری

چکیده در این پژوهش به‌منظور بررسی نقش سطوح ارتفاعی بر اقلیم گردشگری استان مازندران داده‌های عناصر آب و هوایی مربوط به ۱۵ ایستگاه هواشناسی از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید. این داده‌ها شامل؛ حداکثر دمای روزانه (سانتی‌گراد)، میانگین دمای روزانه (سانتی‌گراد) حداقل رطوبت نسبی روزانه (درصد)، میانگین رطوبت نسبی روزانه (درصد)، بارش ماهانه (میلی‌متر)، سرعت …
معرفی جاذبه های گردشگری ایران

نظرات بسته شده است.