توریسم آشپزی و تجارت پرسود شعر

سال ۲۰۱۵ سال گردشگری غذا و آشپزی ملی اسکاتلنداست که درسالگرد محبوب‌ترین شاعر دنیای انگلیسی زبان‌ها،نماد تجارت شعرو ادبیات دردنیای پساصنعتی است.

خبرگزاری میراث فرهنگی