مستندنگاری آسیب بافته‌ها در موزه‌ها

طرح بررسی و مستند نگاری انواع آسیب در بافته ها توسط پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در دو موزه به صورت پایلوت اجرا می شود.

خبرگزاری میراث فرهنگی