نگاهی به بیمه‌های مسافرتی

احمد پنجه‌پور
وکیل پایه یک دادگستری
مسافرت، با تمام جذابیت و شیرینی خود، می‌تواند یادآور خاطرات تلخ و ناگوار نیز باشد، البته هیچ‌کس در آغاز سفر خود به حوادث و مخاطرات پیش‌بینی‌نشده ریز و درشتی که هر لحظه درکمین او است اعتنا نمی‌کند. در بسیاری از موارد، این خود سانحه و حادثه است که مسافر یا گردشگر را مجبور به ایست و تامل می‌کند؛ اتفاقاتی که در نهایت، وقتی پشتیبان و یا حامی بیمه‌ای نیز نباشد تلخی را دوصدچندان می‌کند. شرکت‌های بیمه امروزه، به این قسمت از زندگی مردم نیز توجه کرده‌اند. آنها علاوه‌بر بیمه کردن خودروها، خانه‌ها و دیگر تجهیزات زندگی مردم گردشگران را نیز در چتر حمایتی خود قرار داده‌اند. همین مورد خود منجر به پیدایش بیمه‌های گردشگری شده است. بیمه‌نامه گردشگری یا مسافرتی عبارت است از پوشش صدمات بدنی و بیماری بیمه‌شده که پس از شروع سفر بروز کرده یا عارضه ناگهانی و غیرقابل‌پیش‌بینی که ابتلا به آن یا آغاز آن پس از شروع سفر بوده و موجب درخواست کمک از طرف بیمه‌شده یا نمایندگان وی شود. بیمه‌های گردشگری، سفرهای داخلی و خارجی را می‌تواند پوشش دهند.

روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش گردشگری