ناامیدی گردشگری مصر از بازگشت به شرایط قبل از تحولات سیاسی

وزیر گردشگری مصر اعلام کرد که دیگر امیدی ندارد که صنعت گردشگری این کشور پس از تحولات سیاسی، خشونت ها و تظاهرات خیابانی، تاپایان سال بهبود یابد.

خبرگزاری میراث فرهنگی