ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر از هموطنان خواست هرگونه تخلف و گرانفروشی را به مراجع ذیربط گزارش کنند.

گرانفروشی و تخلف در خدمات سفر را گزارش کنید ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر از هموطنان خواست هرگونه تخلف و گرانفروشی را به مراجع ذیربط گزارش کنند. به گزارش مهر، … بیشتر بخوانید…
وب سایت گردشگری ایران